Tai nghe Bộ Đàm DiSoLa

define_rating: 2.3/5 (72 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (71 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (68 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (68 define_rating_total_vote)

Đối tác