Máy Bộ Đàm DiSoLa

define_rating: 2.9/5 (13 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.6/5 (11 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (13 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.1/5 (20 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.1/5 (24 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.1/5 (42 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (38 define_rating_total_vote)

Đối tác