Máy Bộ Đàm DiSoLa

define_rating: 2.7/5 (15 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.4/5 (13 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (15 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.0/5 (23 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.0/5 (27 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.1/5 (43 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (39 define_rating_total_vote)

Đối tác