Pin Bộ Đàm Kenwood

define_rating: 2.1/5 (86 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (100 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (95 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.4/5 (98 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.4/5 (99 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.4/5 (97 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (98 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (99 define_rating_total_vote)

Đối tác