Ăng ten Bộ Đàm DiSoLa

define_rating: 2.3/5 (50 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.4/5 (59 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (60 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (57 define_rating_total_vote)

Đối tác