Pin Bộ Đàm Icom

define_rating: 2.6/5 (88 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (91 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.8/5 (96 define_rating_total_vote)

Đối tác